Välkommen till Polyföreningen!

Polyföreningen för flersamma relationer är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningens ändamål är att främja ett samhälle där alternativa relationsformer accepteras på lika villkor som monogama relationer.
Föreningens styrelse är den administrativa basen för förvaltning av föreningen. Styrelsen ser gärna bildandet av arbetsgrupper för aktiviteter och har möjlighet att bevilja visst ekonomiskt stöd. Om du vill arrangera en aktivitet i föreningens namn kontakta styrelsen.
Kontakt: styrelsen@polyforeningen.org

Medlemsavgiften i föreningen är 50 kr per år. Betala in på Swish 1236773899 eller Plusgiro 46 63 72-0 och ange namn, ort och mejladress vid inbetalningen eller skicka ett mejl där du anger namn, ort och betalningsdatum. All kommunikation till medlemmar kommer att ske via mejl.
Frågor om medlemskap: kassor@polyforeningen.org

Föreningen har funnits sedan 2008.
Pressfrågor: ordforande@polyforeningen.org

Polyföreningen – kallelse till årsmöte 2021

Årsmötet kommer att hållas 8e april, kl 18.30 online.

För att kunna delta på årsmötet ska medlemsavgift för 2021 betalas senast 23 mars.

Medlemsavgiften i föreningen är 50 kr per år. Betala in på Swish 1236773899 eller Plusgiro 46 63 72-0 och ange namn, ort och mejladress vid inbetalningen eller skicka ett mejl där du anger namn, ort och betalningsdatum.

Anmälan om deltagande på årsmötet görs till mejladress anmalan@polyforeningen.org senast 29e mars. Handlingar till årsmötet skickas till alla som anmält sig till årsmötet. Har du särskilda behov av tex texttolk eller liknande på mötet ska du ange det vid anmälan. 

Eventuella motioner ska skickas till mejladress anmalan@polyforeningen.org senast 29e mars.

Dagordning

1.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.       Fastställande av röstlängd för mötet.

3.       Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.       Fastställande av dagordning.

6.       Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7.       Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.       Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.   Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

11.   Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

12.   Val av ordförande.

13.   Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

14.   Val av revisorer samt suppleanter.

15.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

© 2021 Polyföreningen · Theme by RL Logga in