Stadgar

OBS!!
På årsmötet 2022 röstades flera stadgeändringar igenom.
Det gör att nedanstående stadgar nu väntar på dessa uppdateringar.

§1 Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Poly – Föreningen för flersamma relationer, ideell förening med Stockholm som hemort.

§2 Ändamål och uppgifter
Föreningens ändamål är att främja ett samhälle där alternativa relationsformer accepteras på lika villkor som monogama relationer.
Föreningen är idéell samt religiöst och partipolitiskt obunden.

§3 Medlemskap
Som medlem antas fysisk person som godkänner dessa stadgar, verkar enligt föreningens syfte och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.

§4 Medlemskapets upphörande
En medlem som allvarligt skadar föreningen eller beter sig kränkande mot andra medlemmar kan avstängas av styrelsen.
Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte, då den avstängda har rätt att yttra sig. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Vid uteslutning återbetalas inte medlemsavgiften.
Årsmötet kan upphäva avstängning och uteslutning.

§5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingarna rörande förvaltningen ska tillställas revisor minst fyra veckor före årsmötet. Två veckor före årsmötet ska revisor överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen till styrelsen.

§6 Föreningsmöte
Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Föreningsmöten hålls då styrelsen så anser det behövligt, eller då minst en fjärdedel av medlemmarna kräver det för att behandla ett och samma ärende.
På föreningsmöten har endast föreningens medlemmar rösträtt. Som medlem räknas endast den som erlagt medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret.

§7 Årsmöten
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31/3 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 1 månad före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 14. Val av revisorer samt suppleanter.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§8 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§9 Styrelse
Föreningens styrelse består minst av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och övriga ledamöter/suppleanter väljas. Vid styrelsens sammanträden har suppleanterna yttrande- och förslagsrätt. De har enbart rösträtt då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
Styrelsens ledamöter väljs för ett år i taget.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar och den löpande verksamheten samt verkställer årsmötets beslut.
Styrelsen ska sammanträda minst 2 gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då denne är förhindrad, av vice ordföranden. Styrelsen sammanträder också om minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.

§10 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

§11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen kan utfärda fullmakt att teckna firma i vissa ärenden.

§12 Rösträtt
Endast fullt betalande medlem 14 dagar innan årsmöte har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§13 Röstetal
Alla frågor som behandlas på föreningsmöte, årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt. Röstningen sker öppet om ingen av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Röstning via ombud är möjligt. Vid lika röstetal får lotten avgöra.

§14 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform och syfte (§2), stadgeändringar (§14) och upplösning (§15) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§15 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

© 2022 Polyföreningen · Theme by RL Log in