Årsmöte 2022

Den 13 mars 2022 klockan 15.00 håller Polyföreningen årsmöte via den digitala plattformen Zoom.

Kallelse ska utkomma via mail till alla medlemmar senaste 13 februari med länk till årsmötet. 

För att kunna rösta på årsmötet ska medlemsavgift för 2022 betalas senast 27 februari.

Medlemsavgiften i föreningen är 50 kr per år. Betala in på Swish 1236773899 eller Plusgiro 46 63 72-0 och ange namn, ort och mejladress vid inbetalningen eller skicka ett mejl där du anger namn, ort och betalningsdatum.

Vi söker personer intresserade av att vara ledamöter i styrelsen. Alla olika nivåer av erfarenhet av styrelsearbete och flersamhet är välkomna. 2 ledamöter från år 2021s styrelse ställer upp till omval.

Lite extra söker vi personer intresserade av styrelseposterna:

- Kassör (ansvarig för att bokföra ekonomin och uppdatera medlemsregistret)

- Sekreterare (ansvarig för att skriva protokoll under styrelsens möten)

Vid frågor så maila oss gärna på styrelsen@polyforeningen.org eller skriv till oss på facebook.

Facebookevent för årsmötet 2022: https://www.facebook.com/events/1373682333081344

Dagordning till Årsmötet 2022

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 14. Val av revisorer samt suppleanter.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  • Motion om stadgeändringar i paragrafer 1, 3 och 4
  • Motion om stadgeändringar i paragrafer 2, 14 och 15
  • Motion om stadgeändringar i paragrafer 6, 7, 8 och 12
  • Motion om stadgeändringar i paragraf 9
  • Motion om stadgeändringar genom tillägg av paragraf om arbetsgrupper
  • Motion om existerande och framtida arbetsgrupper
  • Motion om kalender
 16. Övriga frågor.

Nedan hittas handlingar inför årsmötet som t.ex. verksamhetsberättelse, budget och inkomna motioner. Alla handlingar ska vara här senaste 27 februari

OBS! Tidslinjebilden anger fel tid för årsmötet. Rätt tid är 15.00!

© 2023 Polyföreningen · Theme by RL Log in