Årsmöte 2023

Den 9 mars 2022 klockan 19.00 håller Polyföreningen årsmöte via den digitala plattformen Zoom.

Kallelse har utgått till alla medlemmar via mail den 5 februari. Om du löser medlemskap efter 5 februari kommer det komma mail med info i dagarna innan årsmötet. 

För att kunna rösta på årsmötet ska medlemsavgift för 2023 betalas senast 23 februari.

Medlemsavgiften i föreningen är 50 kr per år. Betala in på Swish 1236773899 eller Plusgiro 46 63 72-0 och ange namn, ort och mejladress vid inbetalningen eller skicka ett mejl där du anger namn, ort och betalningsdatum.

Vi söker personer intresserade av att vara ledamöter i styrelsen. Alla olika nivåer av erfarenhet av styrelsearbete och flersamhet är välkomna. De flesta från styrelsen 2022 ställer upp för omval men vi har plats för flera.

Vid frågor så maila oss gärna på styrelsen@polyforeningen.org eller skriv till oss på facebook. Du kan även nominera dig till valberedningen via mail valberedning@polyforeningen.org eller på plats under årsmötet.

Facebookevent för årsmötet 2023: https://www.facebook.com/events/1008248990578733/

Dagordning till Årsmötet 2023

 1. Föreningens ordförande eller vice ordförande öppnar mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Fastställande av röstlängd för mötet.

 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 5. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.

 6. Fastställande av dagordning.

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

 12. Behandling av propositioner (styrelsens förslag) och i rätt tid inkomna motioner (medlemmars förslag).

  a. Motion om stadgeändringar i paragraf 2 (Ändamål & uppgifter), 14 (Stadgeändringar) och 15 (Upplösning) till Årsmötet 2022

 13. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

 14. Val av ordförande.

 15. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuella suppleanter.

 16. Val av revisorer samt eventuell suppleant.

 17. Val av valberedning, bestående av minst 2 personer.

 18. Övriga frågor.

 19. Mötesordförande avslutar mötet.

Nedan hittas handlingar inför årsmötet som t.ex. verksamhetsberättelse, budget och inkomna motioner. Alla handlingar ska vara här senaste 2 mars.

© 2024 Polyföreningen · Theme by RL Log in