Kallelse till årsmöte 2018

22e mars 2018, kl 19.00, Stockholms kommun (adress meddelas efter anmälan)
Anmälan om deltagande görs till mejladress 
anmalan@polyforeningen.org senast 19e mars.

Eventuella motioner ska skickas till mejladress anmalan@polyforeningen.org senast 4e mars. För att kunna rösta på årsmötet behöver du enligt stadgarna bli medlem minst två veckor innan årsmötet. Medlemsavgiften i föreningen är 50 kr per år. Betala in på Plusgiro 46 63 72-0 och ange namn och mejladress vid inbetalningen eller skicka ett mejl där du anger namn och betalningsdatum. Frågor om medlemskap: kassor@polyforeningen.org

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 14. Val av revisorer samt suppleanter.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
© 2019 Polyföreningen · Theme by RL Logga in